xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> shahab-news.com : RSS Fri, 22Feb201916:07:28 +0330 shahab-news.com shahab-news.com اطلاعات پشت نسخه ای و یادداشت های برافزوده در نسخه های خطی http://shahab-news.com/news/news_item.asp?NewsID=209 یادداشت های پشت نسخه ای و برافزوده های گوناگون در برگهای آغازین ،میانی وپایانی نسخه ها به دست مولفان ، کاتبان یا صاحبان نسخه ها شامل فایده های کوتاه و بلند به نظم و نثر و اسناد تاریخی ارزنده ای است که متاسفانه بسیاری از آنها براثر عجله یا غفلت فهرستنگاران کم تجربه ،در فهرست نامه ها منعکس نمی شود shahab-news.com